Financiële jaarverslagen (Balans en staat van baten en lasten)

    • Bekijk hier het financieel jaarverslag 2019.
    • Bekijk hier het financieel jaarverslag 2020.
    • Bekijk hier het financieel jaarverslag 2021.
    • Bekijk hier het financieel jaarverslag 2022.
    • Bekijk hier het financieel jaarverslag 2023.

Financiële verantwoording
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, indien het bestuur dit besluit vergezeld van een rapport van een deskundige, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt bij de vaststelling van de jaarstukken door het bestuur aan de penningmeester decharge verleend.