STICHTING JUSTICE HOUSE OF PRAYER

Postadres: Schaarsbergenstraat 198, 2473 CB, Den Haag
Bezoekadres (per 1 mei 2018): Korte Vleerstraat 230, 2513 VP, Den Haag
Telefoonnummer: 070-7852711
Website: www.jhop.eu
Email: info@jhop.eu
RSIN: 858574962
KvK nr.: 71089578
Oprichtingsdatum: 06 maart 2018
Statutaire zetel: Den Haag

De stichting heeft als doel

 • Het organiseren, stimuleren en faciliteren van gebed en aanbidding
 • het geven van trainingen, in de gemeente Den Haag en omstreken, in overeenstemming met de visie zoals vastgesteld door het Justice House of Prayer.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Middelen tot het bereiken van het doel

 • het organiseren van gebeds- en aanbiddingssamenkomsten;
 • het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van geloof en gebed;
 • en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin van het woord.

Bestuurders

 • Dhr. A.J. Veerman (Voorzitter)
 • Mevr. S.E. van Hees (Secretaris)
 • Dhr. J.C. Gebraad (Penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuur: Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt voor de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Personeel: Zodra er sprake zal zijn van personeel zal een salarisreglement worden gemaakt met als richtlijn cao Sociaal Werk. Dit is nu nog niet ter sprake.

Beleidsplan
Het beleid voor 2018 en verder is:

 • Verdere uitbouwen van uren die gevuld worden om te bidden en aanbidden
 • Aanbieden van Trainingen
 • Organiseren conferenties
 • Samenwerken met lokale kerken en organisaties

Klik hier voor het volledige beleidsplan 2018.
Klik hier voor de begroting van 2018.

Concrete projecten
We zijn bezig met de volgende concrete projecten:

 • Worshipavonden
 • Netwerkbijeenkomsten
 • All-in Christ Training geven
 • Diverse gebedsbijeenkomsten organiseren
 • Ketting van gebed: prayforthehague.nl

Financiële verantwoording
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, indien het bestuur dit besluit vergezeld van een rapport van een deskundige, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Behoudens bijzondere omstandigheden wordt bij de vaststelling van de jaarstukken door het bestuur aan de penningmeester decharge verleend.