PRIVACYVERKLARING  Stichting Justice House of Prayer (JHOP)

JHOP is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van JHOP is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

  1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
  2. Beveiligingsniveau;
  3. Rechten van betrokkenen;
  4. Contactgegevens;
  5. Aanpassen privacyverklaring.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door JHOP verwerkt voor het toezenden van nieuwsbrieven en om met u in contact te kunnen treden, om aan uw verzoek om informatie te voldoen en om u te informeren over de activiteiten van JHOP.

Indien u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief houdt JHOP ook een aantal algemene gegevens bij. Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt om uw inschrijving vast te leggen.

2. Beveiligingsniveau

JHOP beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens SSL Certificaat en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 4.

3. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid krijgen uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

4. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot Stichting Justice House of Prayer via info@jhop.eu

5. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.jhop.eu) worden gepubliceerd.