Razernij in de naties 03/06/19

Psalms 2:1-6

  1. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets.
  2. De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde:
  3. “Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden”.
  4. Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen.
  5. Dan spreekt Hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen:
  6. “Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg”.

Here, de naties gaan tekeer tegen U and tegen de Gezalfde. Ze minimaliseren en vergeten uw Woord en de grote dingen die U gedaan heeft! Ze hopen schuld en schuldbesef op zich omdat ze U niet willen erkennen. Ze weerstaan U en geloven niet in U. Maar Vader, we bidden voor hen vandaag. We bidden dat onze overheid wijs zal worden! Wijsheid is het voornaamste, zegt Spreuken. We bidden dat onze leiders U zullen erkennen en wat U aan het kruis hebt gedaan. We bidden dat zij zich naar U zullen keren en dat zij U zullen vragen om wijsheid en inzicht zodat recht gedaan wordt in dit land!

Ze zijn weggelopen van uw leefregels. Wetteloosheid is er in overvloed, fraude lijkt bijna normaal en liegen is een manier van leven geworden. Het geweten van velen is dichtgeschroeid. Deze dingen zorgen ervoor dat de naties tekeer gaan. Maar dit moet veranderen. Wij roepen als volk van God U aan om een vuur te ontsteken in uw kerk waardoor een verandering teweeg gebracht wordt in de maatschappij!

Here, zegen de leiders nu in deze stad. We bidden dat U getuigen(issen) stuurt naar hen waardoor zij hun blik zullen richtten op U! We vragen, geef hen een diepe ontmoeting met U. Een openbaring van uw liefde! En laat hen zien dat uw vrede iets heel speciaals is. Velen zoeken naar vrede en harmonie en U heeft ons laten zien hoe we die weg bewandelen. We danken U voor een ommekeer in deze stad. Ik sta in het geloof hiervoor samen met mijn mede-gelovigen hier terwijl anderen geloven voor hún stad! Laat de razernij in de naties verstommen en omkeren in de vrede van Christus!

Maar er zijn enkelen die niet willen veranderen en doorgaan met het bedenken en uitvoeren van boze plannen tegen de rechtvaardigen. Maar U lacht daarom, Vader. Want alleen bij U is de overwinning. We danken U voor deze waarheid, in Jezus naam. We danken U dat U ons hoort en verhoort! Hallelujah!