Voorbede en verzoenend bidden

Vooral vanuit de verhalen van Abraham, Mozes, Esther en Daniel kennen we voorbede en verzoenend bidden. Het waren gelovigen die met gevaar voor hun eigen leven in de bres stonden voor anderen! Deze vorm van voorbede komen we ook tegen in het Nieuwe Testament. Zowel Jezus als Stefanus zijn bij hun sterven actief bezig met verzoenend voorbede ten gunste van niet gelovigen.
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Lukas 23:34
En op de knieën vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij. Handelingen 7:60